PPZN
  Polsko-Polonijne Zgromadzenie Niepodleglosciowe
 

POLSKO POLONIJNE ZGROMADZENIE NIEPODLEGLOSCIOWE


      

Powstało

Polsko - Polonijne Zgromadzenie Niepodległościowe

Ruch Społeczny……

 

 

W dniu 10 listopada 2012 roku na zjeździe w Warszawie powstała organizacja o nazwie Polsko Polonijne Zgromadzenie Niepodległościowe (początkowa nazwa Polskie Zgromadzenie Niepodległościowe) stanowiące odmianę ruch narodowego rdzennych Polaków. Pochodzenie narodowe osób przewidzianych do zajmowania ważnych stanowisk w tej nowej organizacji będzie sprawdzane co najmniej do czwartego pokolenia.

 

Łączy ono w działalności dla dobra zagrożonej Polski partie polityczne, stowarzyszenia i ruchy społeczne, grupy zawodowe oraz osoby fizyczne. Pragnie ono połączyć wszystkie polskie siły patriotyczne w Kraju i za granicą ponad podziałami ideologicznymi, politycznymi i religijnymi. Mogą do niego należeć wszyscy Polacy-patrioci i wszystkie polskie organizacje, dla których dobro Polski jest najwyższą powinnością. Nie mogą należeć osoby i organizacje: z uprzednią antypolską działalnością, o przekonaniach nazistowsko – faszystowskich, oraz masoni.

 

Od ponad tysiąca lat mamy do czynienia z germańskim parciem na wschód zgodnie z zawołaniem Drang nach Osten, Wymordowano bądź zgermanizowano Słowian zamieszkujących na terenie obecnej Austrii, na terenie zachodnich Czech oraz Słowian zamieszkujących na zachód od Łaby aż do Słowian zamieszkujących na wschód od rzeki Odry. Rozbiory Polski rozpoczęły dalszy proces germanizacji. W wyniku pierwszej i drugiej wojny światowej Słowianie odzyskali cześć swojego dawnego terytorium.

 

Proces likwidacji Państwa Polskiego rozpoczęto bezpośrednio po zakończeniu drugiej wojny światowej. Urzędy bezpieczeństwa kierowane przez wrogie Słowianom mniejszości narodowe wymordowały sześćset tysięcy Polskich Patriotów, w tym większość pozostałych z czasów przedwojennych pracowników administracji państwowej i inteligencji /lit1/.

Polsko Polonijne Zgromadzenie Niepodległościowe stanowi rzeczywistą opozycję polityczną mającą na celu stworzenie masowego ruchu społecznego celem przeciwstawienia się rządom koro-okrągłostołowym niszczącym Państwo Polskie od 1989 roku.

 

Polsko Polonijne Zgromadzenie Niepodległościowe stawia przed sobą zadanie uświadamiania Narodu Polskiego o jego rzeczywistej sytuacji politycznej i gospodarczej.

  

Naród Polski od 1989 roku był systematycznie pozbawiany materialnych podstaw egzystencji. Władza dokonała wyprzedaży obcemu kapitałowi większości zakładów przemysłowych, rolno-przetwórczych, handlowych, usługowych i bankowych w tym ponad 8000 zakładów strategicznych. Wyprzedaży dokonano znacznie poniżej ich wartości. Na przykład zakłady przemysłowe sprzedawano za 1,5% ich wartości księgowej /lit.1/. Wiele z przedsiębiorstw przemysłowych i rolno-przetwórczych zlikwidowano jako konkurencyjne dla państw zachodnich, znacznie zmniejszając przemysłową produkcję krajową. Dokonano likwidacji PGR-ów, które w ok. 90% były dochodowymi i wzorowymi gospodarstwami rolnymi. Zlikwidowano kółka rolnicze na wsiach co pozbawiło gospodarstwa małorolne maszyn i doprowadziło do odłogowania około 30% użytków rolnych i zmniejszenia produkcji rolnej.

Wyrzuca się ludzi z mieszkań komunalnych i dokonuje się wyprzedaży majatku komunalnego, którego początki tworzenia sięgają czasów carskich

 

Wyprzedano w znacznej części obcemu kapitałowi w tajemnicy przed Narodem nasze bogactwa naturalne za poniżej 5% ich wartości. Na przykład łupki gazowe sprzedano za, cytuję: „góra 1 proc. przychodu z wydobycia gazu”, /lit.2/. Sprzedane Niemcom i Anglikom złoże ropy naftowej w Bieszczadach według oceny autorów pokryłoby zapotrzebowanie Polski na ropę na 30 lat /lit.3/. Sprzedane złoże gazu ziemnego pod Kutnem zawierające według wstępnych ocen 512 mld. metrów sześciennych gazu pokryłoby zapotrzebowanie Polski na gaz ziemny przy obecnym rocznym zużyciu na 40 lat.

Do 1 lutego 2009 wydano 394 koncesje na wydobywanie kopalin ze złóż. Wyprzedano złoża rudy miedzi, cynku i ołowiu, złoża węgla kamiennego i brunatnego, siarki, soli, ponad 230 złóż ropy naftowej i gazu ziemnego /Lit.4/.

 

Za rozpoczęcie tej nielegalnej naszym zdaniem wyprzedaży polskich bogactw naturalnych jest odpowiedzialny PIS, w czasie gdy najwyższe stanowiska w R.P. sprawowali obydwaj bracia Kaczyńscy. Większość bogactw naturalnych została sprzedana w okresie gdy funkcję Premiera Rządu R.P. sprawuje Pan Donald Tusk.

Po przejrzeniu tej listy sprzedanych bogactw naturalnych można mieć przekonanie, że nasza stopa życiowa powinna być znacznie wyższa niż w Kuwejcie. Niestety nasze realia są inne.

 

 

Mamy miliony niedożywionych Polaków. Czy nie stanowi to hańby dla nas wszystkich a w szczególności dla rządów koro-okrągłostołowych, które doprowadziły do sytuacji, że wielu naszych rodaków wyszukuje resztek pożywienia w śmietnikach.

Co mamy myśleć o naszym obecnym rządzie, który mając głodne społeczeństwo wydaje dziesiątki miliardów złotych na pomoc dla bogatej niemieckiej Unii Europejskiej.

 

Na stronie „głodne polskie dzieci” znajdujemy, że Caritas dożywia każdego dnia 100 tyś. dzieci. Co czwarte polskie dziecko jest biedne i żyje na granicy ubóstwa – wynika z raportu GUS, na który powołuje sie Caritas. Z innego materiału dowiadujemy się, ze w Polsce głoduje 650 tyś. dzieci.

 

Z kolejnego materiału „Tysiace głodnych dzieci w Polsce – wstrząsający raport” dowiadujemu się, że 120 tysiecy polskich dzieci – głoduje i że jedynym posiłkiem, które w ciagu dnia jedzą – to tylko „to, co podadzą im w szkole: kromka chleba albo obiad” / Lit 5/.

Głód i brak stabilizacji na rynku pracy grozi katastrofalnym wyludnieniem Polski. Sytuację pogarsza fakt likwidacji wielu szpitali i szkół oraz ograniczanie programu nauczania.

Poczucie zagrożenia wzmaga zmniejszanie liczebności Wojska Polskiego, które dzisiaj liczy niespełna 71 tysięcy żołnierzy /lit 8/. Grozi nam również utrata niepodległości.

 

Przeczytajmy co na ten temat napisał ks.prof.dr hab. Jerzy Bajda w liście do b. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego w 2007 roku:

 

Ośmielam się zabrać głos w ważnej sprawie dotyczącej Polski. Chodzi o problem, wobec którego żaden Polak nie może pozostać obojętny i przyjmować postawę moralnej neutralności. Mam na myśli problem ratyfikacji tzw. traktatu reformującego, który w gruncie rzeczy jest identyczny z konstytucją Unii Europejskiej. Odwołuję się do Pana jako kogoś, kto piastuje najbardziej odpowiedzialny urząd w Rzeczypospolitej. Uważam, że Polska nie może ratyfikować tego dokumentu, ponieważ to przekreśla na zawsze niezależność jej politycznego bytu.........

Szanowny Panie Prezydencie!

W obecnej sytuacji wysoce niepokojące jest to, że Donald Tusk już zapowiedział ratyfikację traktatu reformującego, czyli nowej postaci konstytucji Unii Europejskiej. Eksperci od problematyki prawa publicznego (ci myślący po polsku) przestrzegają przed podpisaniem tego paktu, który jest (byłby) w istocie gestem samobójczym, byłby bowiem aktem definitywnego zrzeczenia się suwerenności przez Polskę. .................

 

Ufając, że Pan, Panie Prezydencie, zajmie w tej sprawie właściwe stanowisko, polecam Pana Bożej Opatrzności i opiece Najświętszej Maryi Dziewicy, Królowej Polski.
Z wyrazami należnego szacunku
ks. prof. dr. hab Jerzy Bajda /lit.6/

 

Podpisanie przez Prezydenta Polski Pana Lecha Kaczyńskiego i Ministra Spraw Zagranicznych Radosława Sikorskiego w imieniu polskiego rządu kierowanego przez Pana Donalda Tuska Traktatu Lizbońskiego reformującego Unię Europejską ma charakter przestępstwa przeciwko Rzeczypospolitej Polskiej, w świetle artykułu 127 i 128 Kodeksu Karnego, albowiem ma na celu pozbawienie Państwa Polskiego niepodległości. Traktat Reformujący UE to forma obejścia masońskiego projektu konstytucji R.P.. Działania Pana Prezydenta i Rzadu R.P. zapisują sie do najczarniejszych w historii Polski zdrad, za które Naród wystawi wszystkim winnym tej zdrady rachunek. /lit.7/.

 

Polskie Zgromadzenie Niepodległościowe przedstawia swój program wynikający z tragicznej sytuacji Narodu Polskiego. Jest to program gruntownej naprawy Polski.

 

1.      Uważamy, że podpisanie Traktatu Lizbońskiego przez Premiera R.P. Donalda Tuska i ministra Spraw Zagranicznych Radosława Sikorskiego działajacych w imieniu oraz w obecności byłego Prezydenta R.P. Lecha Kaczyńskiego było kryminalnym aktem wobec Rzeczypospolitej Polskiej i Narodu Polskiego dokonanym bez zgody oraz bez rzetelnego poinformowania społeczeństwa polskiego o skutkach prawnych tego traktatu. Społeczeństwo polskie jako suwerenem Narodu Polskiego w społecznym referendum powinno wypowiedzieć ważność tego traktatu.

 

2.      Przeciwstawiamy się przekształcaniu Unii Europejskiej w jedno Państwo, w Federację Europejską, co zagraża naszej suwerenności państwowej i tożsamości narodowej oraz grozi całkowitą utratą polskiego majątku narodowego. Działanie na rzecz powstrzymania szkodliwych przemian Unii Europejskiej, zmiany niekorzystnych warunków polskiego członkostwa są konieczne, a jeżeli nie będzie to możliwe – należy podjąć starania o wystąpienie Polski z Unii Europejskiej.

3.      Odrzucenie Konstytucji Europejskiej - renegocjacja warunków akcesyjnych, a w przypadku nie uwzględnienia ich - wystąpienie z UE. Przepisy prawa unijnego nie mogą w żadnej dziedzinie życia stać ponad prawem polskim gdyż godzi to w suwerenność Państwa Polskiego co jest niezgodne z Konstytucją R.P.

4.      Odbudowanie własnych sił zbrojnych z pełnym wykorzystaniem własnego potencjału przemysłowo-technicznego. Stworzenie Wojska Polskiego jako jednolitej struktury zbrojnej złożonej z wojska zawodowego i wojska poborowego wyłanianego w oparciu o powszechny obowiązek służby wojskowej. Przeciwstawienie się udziałowi żołnierzy polskich w agresjach zbrojnych oraz umieszczaniu w Polsce obcych baz i instalacji wojskowych.

5.      Działanie na rzecz zbliżenia sojuszniczego z państwami słowiańskimi, w tym z Rosją. Państwa te są nam bliskie etnicznie i kulturowo oraz stwarzają najkorzystniejsze warunki współpracy gospodarczej poprzez bogate bazy surowcowe, innowacyjne technologie oraz chłonne rynki zbytu dla polskich towarów.

6.      Dotychczasową wyprzedaż polskiego majątku narodowego uważamy za wysoce szkodliwą i nielegalną, albowiem decyzja sprzedaży majątku narodowego w tym prowadzona w tajemnicy przed społeczeństwem sprzedaż do 2010 roku bogactw naturalnych oraz warunki sprzedaży majątku narodowego nie zostały uzgodnione z właścicielami tego majatku narodowego to jest z Narodem Polskim. Przypominamy, że suwerenem w Rzeczypospolitej Polskiej jest Naród Polski a Rząd Rzeczypospolitej Polskiej jest tylko czasowo wybranym administratorem. Naród Polski nie przekazał nikomu swoich praw własnościowych. Uważamy, że wszystkie transakcje sprzedaży majątku narodowego dokonane przez rządy R.P. są z mocy prawa nieważne, ponieważ sprzedaży nie dokonywał właściciel a prawa własności nie sprawuje się per prokura (w zastępstwie).

7.      Uzyskanie suwerenności gospodarczej i finansowej przez uniezależnienie Polski od międzynarodowych korporacji finansowych.

8.      Żądanie odszkodowania od Niemiec jako spadkobiercy III Rzeszy Niemieckiej za szkody i zbrodnie wyrządzone Narodowi Polskiemu.

9.      Stworzenie wszechstronnej, samodzielnej i dynamicznej gospodarki w oparciu o własną bazę surowcową oraz potrzeby rynku krajowego i rynków zagranicznych, zapewniającej pełne zatrudnienie, mieszkania, godne życie i trwały dorobek wszystkim Polakom między innymi poprzez powszechne:

- bezpłatne uwłaszczenie mieszkań niewłasnościowych, w tym także w kamienicach czynszowych oraz umorzenie kredytów mieszkaniowych (do spłacenia)

- fizyczne uwłaszczenie Polaków majątkiem narodowym, odebranie tym, którzy zawłaszczyli go metodami przestępczymi, szczególnie przestępczym wydrukiem pieniędzy.

10.  Wszechstronna pomoc dla rolnictwa – zapewnienie bezpieczeństwa żywnościowego dla Polski. Pełne zagospodarowanie ziemi i jej bogactw, które mogą należeć tylko do Polaków. Rozwijanie rolnictwa ekologicznego przy całkowitym zakazie stosowania genetycznie modyfikowanych: nasion, roślin oraz żywności pochodzenia roślinnego i zwierzęcego.

11.  Rozwijanie współpracy gospodarczej z innymi Państwami na zasadzie suwerenności i wzajemnych korzyści.

12.  Przywrócenie bezpłatnego lecznictwa i opieki zdrowotnej.

13.  Bezpłatna edukacja – weryfikacja programów szkolnych. Przywrócenia wysokiego poziomu nauczania. Wychowanie młodzieży w duchu poszanowania dziejów ojczystych i patriotyzmu.

14.  Dokonanie lustracji majątkowej obywateli Polski /9/.

15.  Ustanowienie Najwyższego Trybunału Narodowego z agendami regionalnymi dla osądzenia zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, ze szczególnym uwzględnieniem agenturalności na rzecz Państw obcych, masowych i bezkarnych tzw. prywatyzacji. Wprowadzenie w zakresie procedury karnej trybu doraźnego.

16.  Wprowadzenie do Kodeksu Karnego artykułu o nieprzedawnieniu przestępstw przeciwko Narodowi i Państwu Polskiemu.

17.  Wybieranie lub mianowanie osób na najważniejsze stanowiska administracyjne w Polsce osób, których wielopokoleniowe pochodzenie polskie nie budzi najmniejszych wątpliwości.

18.  Ustanowienie wielkości udziału w Sejmie i Senacie posłów i senatorów mniejszości narodowych proporcjonalnie do ich procentowego udziału w społeczeństwie polskim.

19.  Pochodzenie osób kandydujących na: ważne stanowiska państwowe, na stanowiska posłów i senatorów do Sejmu i Senatu R.P. , kandydujacych na ważne stanowiska w radach narodowych będzie sprawdzane do czwartego pokolenia wstecz i podawane na listach wyborczych. Podobnie pochodzenie sędziów, prokuratorów, dowódców wojskowych i policyjnych, dowódców wywiadu i kontrwywiadu będzie sprawdzane do czwartego pokolenia wstecz.

20.  Wprowadzenie nowej Konstytucji Polski, przyjmującej formułę Państwa Polskiego jako Państwa Narodowego. Podkreślenie w niej fundamentalnego znaczenia cywilizacji słowiańskiej i cywilizacji łacińskiej dla dziejów Narodu Polskiego. Uwypuklenie w niej roli Narodu Polskiego jako suwerena Polski, do którego należy władza zwierzchnia w Rzeczypospolitej Polskiej, sprawowana pośrednio przez wybranych przedstawicieli i bezpośrednio przez referendum. Dlatego przeprowadzenie referendum musi zależeć tylko od Narodu i nie może być hamowane przez władze powołane z woli Narodu. Decyzje referendum ustanawiające prawo albo odwołujące władze i nakazujące wybory nowej władzy obowiązują całą władzę i wszystkich obywateli. Określenie w nowej Konstytucji obowiązku konsultowania się posłów i senatorów z wyborcami przed uchwaleniem nowej ustawy. Określenie odpowiedzialności posłów i senatorów przed wyborcami i całym Narodem za jakość i skutki uchwalanych ustaw, łącznie do odpowiedzialności karnej w przypadku zgłaszania ustaw i głosowania za ustawami sprzecznymi z interesem Narodu i Państwa Polskiego. Wyznaczenie w nowej Konstytucji nieruchomości mogących być wyłączną własnością Narodu Polskiego i obywateli polskich, do których przede wszystkim należą: zakłady strategiczne, ziemia, i znajdujące się w niej bogactwa naturalne.

Hitlerowskie Korzenie Unii Europejskiej

Musimy się spieszyć. Istnieje niebezpieczeństwo, że nasz kraj może skończyć tak jak Serbia, której odebrano ich prastarą część państwa a nawet jeszcze gorzej, to tak jak Indianie którzy zamieszkują Amerykę w rezerwatach.

 

 

Jeśli podoba Ci się nasz program – przyjdź do nas. Będziemy razem pracowali nad jego realizacją. Zapraszamy na nasze zebrania. Terminy zebrań będą podawane na naszej stronie internetowej: http:// ppzn.pl.tl; adres mailowy < ppzn.biuro@wp.pl>

 

 

 

 

Literatura:

1.      Autor: Albin Siwak. Bez Strachu tom 2.

2.      Autorzy: Barbara Barysz, Piotr Łaski. Gazeta Finansowa 2011-01-04

3.      Wolfgang Rauball, amerykańskie wydanie Reuters’a, Thu. July 8, 2010, 3:00am

Well Location for First Polish Carpathian Thrust.............................................. ”.

4.      Autor: Ministerstwo Środowiska. Zestawienie Koncesji na Poszukiwanie i Wydobywanie Kopalin wg stanu na 1 luty 2009.

5.      Autor: Jan Marszałek. Światowa Federacja Polskich Kombatantów Warszawa Wykład 115. Wygłoszony 11 września 2012

6.      LIST OTWARTY KS. PROF. JERZEGO BAJDY DO PREZYDENTA LECHA

KACZYŃSKIEGO. Otwock 29 listopada 2007/ Nasz Dziennik 12 grudnia 2007/

7.      Autorzy: Komitet Naczelny Obrony Narodu Polskiego. Przew. Mec. Tadeusz Mazanek. ”Wyrażamy stanowczy protest przeciwko podpisaniu przez Pana Prezydenta Lecha Kaczyńskiego...........haniebnego Traktatu Reformujacego Unię Europejską” z dnia 14 grudnia 2007r.

8.      Wikipedia. Siły Zbrojme Rzeczypospolitej Polskiej.

9.      Mec. Marian Barański. Przewodniczacy Stowarzyszenia Katolików Polskich.

W opracowaniu tekstu Programu Programu Politycznego Polskiego Zgromadzenia Niepodległościowego wykorzystano częściowo teksty zawarte w :

 

1.      Podstawowych Zasadach Działania Organizacji o nazwie „Obrona Narodu Polskiego”. Przewodniczący Mec. Tadeusz Mazanek.

2.      Publikacjach Stowarzyszenia Patriotycznego Wola - Bemowo. Przewodniczący Jan Edward Guz oraz w uwagach mgr inż. Jana Wysokińskiego.

 

Lista Organizacji, które podpisały porozumienie o współpracy w ramach Polsko – Polonijnego Zgromadzenia Niepodległościowego:

 

Lista Organizacji Polsko - Polonijnego Zgromadzenia Niepodległościowego, które podpisały porozumienie o współpracy.

1.      Fundacja Gospodarcza Bezrobotnym

2.      Fundacja Solidarność – Wschód.

3.      Komitet Obywatelski Podlasie XXI wieku.

4.      Konwent Narodowy Suwerennej Polski.

5.      Obrona Narodu Polskiego

6.      Organizacja Narodu Polskiego – Liga Polska.

7.      Pierwszy Pułk Ułanów Krechowieckich.

8.      Ruch Konfederacji Polski Niepodległej.

9.      Ruch obrony Krzyża w Polsce.

10.  Ruch Obrony Rodziny i Jednostki

11.  Ruch Obywatelski Praca dla Polski.

12.  Ruch Odnowy Rzeczpospolitej Polskiej.

13.  Ruch Rodzin Żołnierzy Wyklętych.

14.  Społeczny Komitet Ochrony Pamięci Bitwy Partyzanckiej i Zagłady Kolonii Zbędowice 1942.

15.  Stowarzyszenie Obrony Rolnika i Rzemieślnika.

16.  Stronnictwo Narodowe im. Dmowskiego Romana.

17.  Stronnictwo Narodowe im. Romana Dmowskiego.

18.  Suwerenność Narodu Polskiego.

49.  Światowy Związek Kombatantów Polskich – Federacja 31 Organizacji.

50.  Towarzystwo Opieki nad Majdankiem.

51.  Przymierze Ludowo Narodowe.

52.  Związek Zawodowy Rolników „Ojczyzna” Oddział Wielkop

 

Przewodniczący

Polsko - Polonijnego Zgromadzenia Niepodległościowego

Mgr inż. Adam Bednarczyk

 


 

 
  Do dzisiaj stronę odwiedziło już 2664 odwiedzającytutaj!  
 
=> Chcesz darmową stronę ? Kliknij tutaj! <=