PPZN
  Protesty
 

ppzn@wp.pl

Warszawa 21 maja 2014

Oświadczenie

       Zdaniem organizacji wchodzących do Polsko - Polonijnego Zgromadzenia Niepodległościowego  przynależność Polski do Unii Europejskiej przynosi Naszemu Narodowi znacznie więcej szkody niż pożytku.   

         Organizacje P-PZN postanowiły  zbojkotować wybory doParlamentu Europejski
Przewodniczący    P-PZN

                           Mgr inż. Adam Bednarczyk                              

***

Warszawa 9 stycznia 2014

 

Polsko – Polonijne   Zgromadzenie Niepodległościowe                                                                                               


Posłowie Sejmu R.P.

 

Dotyczy: głosowania nad ustawą dotyczącą możliwości wykorzystania niepolskich sił porządkowych przeciwko manifestacjom patriotycznym Polaków.

 

                                                            Protest

      Zarząd Polsko – Polonijnego Zgromadzenia Niepodległościowego w skład którego wchodzi  pięćdziesiąt dwie  organizacje (partie i stowarzyszenia) zgłasza protest przeciwko zatwierdzeniu  możliwości wykorzystania obcych (niepolskich)  sił porządkowych do tłumienia manifestacji patriotycznych Polaków. Uważamy, że użycie obcych sił porządkowych  do tłumienia wystąpień społeczeństwa polskiego  posiada  znamiona przestępstwa w odniesieniu do konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej oraz w odniesieniu do interesów Narodu i Państwa Polskiego. Naród Polski ma jeszcze świeżo w pamięci  zbrodnie jakich w Polsce dopuścili się okupanci w latach w latach 1939 -1956. Ziemia polska jest usiana grobami zamęczonych Polaków w niemieckich   obozach koncentracyjnych oraz obozach i katowniach NKWD i UB.

         Władze polskie po drugiej wojnie światowej nie chciały a w niektórych przypadkach nie chcą upamiętnić tych zbrodni, czego przykładem jest niemiecki obóz koncentracyjny w  Warszawie z lat 1943 -1944, w którym zginęło około 200  tysięcy mieszkańców Warszawy i jej okolic.  Jakiekolwiek pojawienie się obcych mundurów porządkowych na ulicach polskich miast będzie dla Polaków takim szokiem jakby wróciły lata okrutne lata okupacji i nastąpiła ponowna niewola narodu. Tego widoku obcych mundurów przypominającego lata okupacji nie zdołają wytłumaczyć żadne władze polskie. Naród Polski nie ustanie w proteście i podejmowaniu przeciw działań w tym kierunku, aby  żaden policjant czy żołnierz był wykorzystywany w słusznych dążeniach społeczeństwa.

      W całej pełni włączymy się do tej bezwarunkowej walki o to aby Polacy u siebie byli suwerennymi gospodarzami i załatwiali wszystkie wewnętrzne sprawy między sobą. Na tych, którzy chcą nam sprowadzić obce siły porządkowe spadnie wielka odpowiedzialność przed Narodem, którą w przyszłości wyegzekwuje na zaprzańcach Narodu.

         Apelujemy do wszystkich Patriotycznych Posłów i Senatorów, aby sprzeciwili się tym niecnym przedsięwzięciom władz i  zachowali się zgodnie z wrodzonym nam poczuciem wolności i suwerenności danym od Boga.  Oczekujemy, że uczciwi Parlamentarzyści nasi staną na wysokości zadania i obronią najwyższe wartości dla Narodu Polskiego.

Przewodniczący Polsko-Polonijnego Zgromadzenia Niepodległościowego

                                                                               Mgr inż. Adam Bednarczyk

1/3

Warszawa, 02 lutego 2013 r.

Polskie Zgromadzenie Niepodległościowe

/Nowa nazwa: Polsko Polonijne Zgromadzenie Niepodległościowe/

Adres do korespondencji:

Polsko Polonijne Zgromadzenie Niepodległościowe

ul. Połczyńska 57, Warszawa 01-336

 

Petycja Protestacyjna

Pan

Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej

Bronisław Komorowski.

Wszyscy Panowie i wszystkie Panie Posłanki Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej.

Wszyscy Panowie Senatorowie

i Panie Senator.

Marszałek Sejmu Rzeczpopolitej Polskiej.

Konwent Seniorów Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej.

Przewodniczący Klubów Parlamentarnych

Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej.

Premier Rzeczpopolitej Polskiej

Pan Donald Tusk.

Prezes Najwyższej Izby Kontroli.

Minister Gospodarki i Infrastruktury.

Minister Skarbu Państwa.

Minister Obrony Narodowej.

Minister Sprawiedliwości.

Prokurator Generalny Rzeczpospolitej Polskiej.

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Media: Wszystkie Stacje Radiowe, Telewizyjne, Redakcje Gazet.

Obywatele i Obywatelki Rzeczpopolitej Polskiej

Akcja ulotkowa.

Episkopat Kościoła Rzymskokatolickiego w Polsce.

 

Na podstawie artykułu 63, 61 i 62 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej my niżej podpisani i zebrani w dniu 02 lutego 2013r. podnosimy stanowczy zarzut i protest wobec Sejmu, Senatu, Rządu i wyżej wymienionych ministerstw sprawujacych władzę w Rzeczypospolitej Polskiej.

Do dnia 1 lutego 2009r. wydano: 68 koncesji na wydobywanie torfu, wód leczniczych i termalnych, 16 koncesji na wydobycie rud: cynku, ołowiu, miedzi oraz siarki i soli.

 

 

 

2/3

 

Dodatkowo wydano 60 koncesji na wydobycie węgla kamiennego, 14 koncesji na wydobycie węgla brunatnego i 227 koncesji na wydobycie gazu ziemnego i ropy naftowej.Razem stanowi to 394 koncesji na wydobywanie surowców mineralnych w Polsce/lit.1/.

W naszej ocenie rząd R.P przekraczył swoje uprawnienia sprzedając bogactwa mineralne złoża naturalne nie mając do tego umocowań ustawowych. Naród Polski nigdy nie przekazał Rzadowi R.P. żadnych praw własności na dokonywanie sprzedaży majątku narodowego. Zgodnie z art. 146 p.4 ust.4 Konstytucji R.P. Rada Ministrów ma obowiazek chronić interesy Skarbu Państwa. Sprzedawanie zakładów przemysłowych za 1,5% ich wartości księgowej /lit.2/, łupków gazowych za 1% ich wartości /lit.3/ oraz innych bogactw naturalnych za mniej niż 5% ich wartości (informacja z tel. Trwam) stanowi dowód naruszanie interesów Skarbu Państwa. Według ocen podanych w artykule /lit.4,5/ tylko na tej jednej transakcji opisanej w tym arytkule każdy obywatel R.P. może być narażony na stratę ok. 30 000 złotych (słownie: trzydzieści tysięcy złotych) . Takie działania noszą znamioma czynu zbrodniczego na Narodzie Polskim popełnianego przez kolejne rządy R.P. Są to sprawy o szczególnym znaczeniu dla państwa i naszej polskiej suwerenności i domagamy się od wyżej wymienionych: władz R.P.; Rządu R.P, Sejmu, Senatu, Prokuratora Generalnego.

1.      Wstrzymania sprzedaży i rozgrabiania majątku narodowego.

2.      Unieważnienia dokonanych transakcji z powodu naruszenia interesu Państwa i obywateli ponieważ Rząd nie miał i nie ma żadnych pełnomocnictw do zbywania majatku narodowego z powodu braku jakichkolwiek pełnomocnictw od obywateli R.P. jako suwerena Państwa Polskiego.

 

Zgodnie z art. 4 Konstytucji R.P.

1.      Władza zwierzchnia w Rzeczypospolitej Polskiej należy do Narodu.

2.      Naród sprawuje władzę przez swoich przedstawicieli lub bezpośrednio.

Zgodnie z art.7 organy władzy publicznej działają na podstawie i w granicach prawa, tak więc organy państwowe dopuściły się przestępstw w sprawowaniu władzy. Domagamy się od Sejmu i Senatu podjęcia uchwał w przedmiocie rozliczenia z nieprawidłowych działań i popełnionych przestępstw i tym samym podjęcia uchwał w celu poddania tych organów pod osąd Trybunału Stanu zgodnie z artykułem 198, 199, 200 i 201 Konstytucji R.P. Podnosimy, że dotychczas nie wpłynęła żadna sprawa do Trybunału Stanu z powodu wzajemnego, kolesiowstwa ukrywającego łamanie prawa, przymykania oczu na łamanie prawa, nie reagowania na sygnały obywateli o popełnianych przestępstwach, brak energicznych działań organów ścigania sprawców, karania sprawców i respektowania prawa. Dura lex sed lex-twarde prawo lecz prawo.

 

Literatura:

1.      Autor: Ministerstwo Środowiska. Zestawienie Koncesji na Poszukiwanie i Wydobywanie Kopalin wg stanu na 1 luty 2009r.

2.      Autor: Albin Siwak. Bez Strachu tom 2.

3.      Autorzy: Barbara Barysz, Piotr Łaski. Gazeta Finansowa 2011-01-04

4.      Autor: Adam Bednarczyk, Kurier Chicago, 7-13 października 2011 r

5.      Wolfgang Rauball, amerykańskie wydanie Reuters’a, Thu. July 8, 2010, 3:00am

Well Location for First Polish Carpathian Thrust.............................................. ”.

 

3/3

 

Petycja została podpisana przez: Przedstawicieli organizacji wchodzących w skład Polsko Polonijnego Zgromadzenia Niepodległościowego, organizacje współpracujace z PZN oraz kilka osób fizycznych. Niektóre zgłoszenia poparcia zostały przekazane internetowo bądź telefonicznie. Tekst jest oparty w znacznej mierze na uchwałach podjetych na uprzednich zebraniach PPZN.

Lista organizacji oraz osób fizycznych popierających wysłanie Petycji Protestacyjnej do Władz R.P.:

Lista PPZN:

1.      Klub Dyskusyjny im. Ignacego Paderewskiego. Ryszard Zieliński

2.      Konwent Narodowy Polski. Mgr inż. Adam Bednarczyk

3.      Obrona Narodu Polskiego. Radca Prawny Tadeusz Mazanek

4.      Oddolny Ruch Społeczny – Konstytuanta Niszczonych Polaków. K. Styrna

5.      Polska Patriotyczna. Ryszard Jarznicki

6.      Polska Wspólnota Narodowa. Mgr, mgr Bolesław Tejkowski

7.      Polski Ruch Uwłaszczeniowy płk. Jan Strzeżek

8.      Polskie Drużyny Strzeleckie Gen. Jan Grudniewski

9.      Ruch Konfederacji Polski Niepodległej. Mec. Edward Dulewicz

10.  Ruch Obywatelski „Praca dla Polski. Sławomir Ziembiński

11.  Stowarzyszenie Patriotyczne Warszawa Wola - Bemowo. Mgr Jan Guz

12.  Stowarzyszenie Obrony Rolnika i Rzemieślnika. Edward Wysocki

13.  Suwerenność Narodu Polskiego. Sławomir Zakrzewski

14.  Towarzystwo Opieki nad Majdankiem. Julian Mazurek

15.  Zgromadzenie Narodu Polskiego. Sławomir Ziembiński

16.  Ruch Odnowy Rzeczypospolitej Polskiej. Major Jan Morek

17.  PSL Mikołajczykowskie. Mgr inż. Mieczysław Pawlak

Inne:

18.  Liga Obrony Suwerenności. Wojciech Podjacki

19.  Stowarzyszenie Narodowe im. Romana Dmowskiego. Radca prawny Marian Barański

20.  Polsko – Polonijna Organizacja Narodu Polskiego. Stanisław Bujnicki

21.  Wierni Polsce Suwerennej. Mgr inż. Dariusz Kosiur

22.  Przymierze Ludowo Narodowe. Józef Rak, Dudziłło Roman, Gratkowski Franciszek

23.  Stowarzyszenie Pomocy Eksmisyjnej w Poznaniu. Robert –nazwisko nieczytelne

24.  Zwiazek Zawodowy Rolników „Ojczyzna”, Region Wielkopolska. B. Dziubała

25.  Komitet Obrony Polskiej Ziemi Placówka. R. Majewski

26.  Krajowe Porozumienie Samorządowe. Antoni Gut

 

Osoby fizyczne: Barbara Grodzka W-wa, Jagoda Qureshi, mgr Bogusław Rybicki Warszawa, Stanisław Dominiak poeta, Czajkowski Marian Warszawa, Fila Edmund.

 

Uwagi prosimy kierować na nasz adres mailowy: ppzn.ab@wp.pl Odpowiedzi od kompetentnych władz i rządu RP oczekujemy w formie: pisemnej, listowej, urzędowej.

Przewodniczący

Polsko Polonijnego Zgromadzenia Niepodległościowego Mgr inż. Adam Bednarczyk

 

Stany Zjednoczone Europy? Głosowanie już na wiosnę!

Data publikacji: 2014-01-09 13:00

Data aktualizacji: 2014-01-09 17:29:00

Wyborcy europejscy wiosną tego roku będą musieli zadecydować, czy są za czy przeciw Stanom Zjednoczonym Europy – zadeklarowała ostatnio wiceprzewodnicząca Komisji Europejskiej, Viviane Reding. Szef Reding, José Manuel Barroso w Atenach ogłosił, iż  UE wykorzysta stulecie wojny światowej, aby ostrzec przed eurosceptycyzmem i prawicowymi partiami, które „mogą ponownie sprowadzić wojnę do Europy”.

Europejscy politycy, będący zwolennikami ściślejszej integracji przygotowują -  jak się wyraził korespondent The Daily Telegrpah z Brukseli, Bruno Waterfield - bezprecedensową kampanię, która „ma trafić do serc i umysłów wyborców”.

Propagowanie idei Stanów Zjednoczonych Europy ma być – wg wiceprzewodniczącej KE, Viviane Reding – najlepszą bronią przeciwko eurosceptykom.

 Wiceprzewodnicząca Komisji Europejskiej, najdłużej sprawująca funkcję komisarza unijnego, wezwała do stworzenia „prawdziwej unii politycznej”. Szczegółowa wizja tej unii zostanie zaprezentowana podczas wiosennej kampanii poprzedzającej wybory do Parlamentu Europejskiego zaplanowane na 22 maja.

 - Musimy zbudować Stany Zjednoczone Europy z Komisją jako rządem i dwiema izbami: Parlamentem Europejskim oraz Senatem państw członkowskich  - powiedziała.

 Zgodnie z koncepcją Reding, podzielaną przez unijnych polityków, w miejsce dotychczasowej UE ma powstać superpaństwo, w którym parlamenty i rządy państw członkowskich pełniłyby rolę samorządów. Kompetencje krajowych władz miałyby być przekazane instytucjom unijnym, przy czym największą władzę miała by mieć Komisja Europejska.

Rada Europejska złożona z przywódców państw członkowskich miałaby pełnić wyłącznie funkcję organu konsultacyjnego, bez większego znaczenia.

 

Wysocy rangą urzędnicy unijni przygotowali bezprecedensową kampanię wyborczą, w której zamierzają wykorzystać setną rocznicę wybuchu I wojny światowej do straszenia przed eurosceptykami i prawicowymi partiami.

 

Eurokratów niepokoją sondaże we Francji, Holandii i Grecji, w których partie antyunijne prowadzą. Wysocy rangą politycy UE zamierzają wyciszyć debatę dot. sytuacji gospodarczej i kondycji eurostrefy, a skupić się na promowaniu wizji „wielkiej Europy”.

 

- Ta debata już teraz wchodzi w decydującą fazę. Już za cztery miesiące obywatele w całej Europie będą musieli dokonać wyboru, w jakiej Europie chcą żyć – przekonywała wiceszefowa KE. - Jest dużo do stracenia. Wyniki tych wyborów zadecydują o kształcie Europy w najbliższych latach. Dlatego też głosowanie ma kluczowe znaczenie – dodała.

 

Wg Reding, najlepszą bronią przeciwko eurosceptykom, będzie uświadomienie wyborcom, że ich głos jest naprawdę ważny.

 

Przemawiając w Atenach, José Manuel Barroso zasygnalizował, iż UE wykorzysta stulecie wojny światowej, aby ostrzec przed eurosceptycyzmem i prawicowymi partiami antyeuropejskimi, które mogą sprowadzić wojnę do Europy. - Żadna inna konstrukcja polityczna dotychczas nie okazała się lepszym sposobem życia, pozwalającym zmniejszyć zagrożenie wystąpienia zorganizowanego barbarzyństwa w tym świecie – mówił w Atenach.

 

- Ważne jest, aby przypomnieć to szczególnie w tym roku, w którym przypada setna rocznica rozpoczęcia pierwszej wojny światowej. Nigdy nie wolno nam brać pokoju, demokracji i wolności za pewnik - dodawał. I dalej: - Szczególnie ważne jest, aby przypomnieć to w maju, kiedy narody Europy będą brać udział w wyborach europejskich.

 

 

Źródło: The Daily Telegraph, AS.

 


Read more:
http://www.pch24.pl/stany-zjednoczone-europy--glosowanie-juz-na-wiosne-%2c20383%2ci.html#ixzz2qyfZQTJr 
  Do dzisiaj stronę odwiedziło już 2664 odwiedzającytutaj!  
 
=> Chcesz darmową stronę ? Kliknij tutaj! <=